Συνοπτική Περιγραφή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Τ.Π.&Δ

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕπ -ΤΠ&Δ περισσότερα
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (Net Metering) περισσότερα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I περισσότερα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΠ&Δ περισσότερα
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περισσότερα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ περισσότερα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ περισσότερα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ περισσότερα
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων